INFORMACJA O VOUCHERZE BADAWCZYM

Tytuł: Opracowanie innowacyjnego systemu do zarządzania Kancelariami prawnymi

Spłynęła tylko jedna oferta, w wyniku oceny wybrano oferenta: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.
Wartość całkowita brutto projektu: 123.000 zł
Koszty kwalifikowane: 100.000 zł
Wartość dofinansowania: 80.000 zł

Realizacja przedsięwzięcia B+R w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

Oś priorytetowa
1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie
1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.

Poddziałanie
1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020