Z ZIEMECKIM O TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W dobie pandemii koronawirusa niezbędne jest podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie jego skutkom gospodarczym. Pakiet ustaw tworzących tzw. TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ ma przede wszystkim chronić przedsiębiorców przed utratą płynności finansowej, co w efekcie ma pozytywnie wpłynąć na sytuację zatrudnianych przez nich pracowników. Chodzi przede wszystkim o wdrożenie działań restrukturyzacyjnych, które mają zapobiec likwidacji przedsiębiorstw. Dodatkowo tarcza ma zabezpieczyć osoby zatrudnione na podstawie innej niż umowa o pracę.

Przyjęty przez Rząd projekt przewiduje przede wszystkim takie działania jak:

 • zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ZUS przez okres 3 miesięcy

 • świadczenia postojowe dla osób zatrudnionych na podstawie innej niż umowa o pracę oraz dla samozatrudnionych

 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

 • obniżenie czynszów dla najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych

 • możliwość odstąpienie od pobierania przez gminy podatku od nieruchomości o firm, które utraciły płynność finansową

 • odroczenie niektórych obowiązków podatkowych

POWYŻSZE ROZWIĄZANIA SĄ DEDYKOWANE DLA OSÓB, KTÓRE ROZPOCZĘŁY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB ZAWARŁY UMOWĘ PRZED DNIEM 1 LUTEGO 2020 ROKU

SKŁADKI ZUS:

 • dla zatrudnionych w mirkofirmach (poniżej 9 osób) i dla samozatrudnionych, których przychód wynosi mniej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia

ŚWIADCZENIA POSTOJOWE:

 • wysokość świadczenia ma wynieść co do zasady 2080 złotych czyli 80% minimalnego wynagrodzenia
 • świadczenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, agencyjnej lub o dzieło oraz dla osób samozatrudnionych
 • warunek uzyskania świadczenia – przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć kwoty 15 681 złotych (tj. trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r.), a w przypadku osób samozatrudnionych przychód ten musi spaść o co najmniej 15 %
 • UWAGA! – nie jest koniecznie zawieszenie działalności, ale świadczenie ma przysługiwać także osobom samozatrudnionym, które zawiesiły działalność po 31.01.2020r.

DOFINANSOWANIE ZATRUDNIENIA:

 • będzie przysługiwało przedsiębiorcy, który wykaże spadek obrotów gospodarczych min. o 15% (liczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu kolejnych 2 miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020r. do analogicznych dwóch miesięcy roku ubiegłego) lub o min. 20 % (jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego)

ODROCZENIE NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH:

 • przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych w marcu i kwietniu 2020r. – do 1 czerwca 2020r.
 • przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK VAT – do 1 lipca 2020r.
 • przesunięcie obowiązku utworzenia PPK w średnich przedsiębiorstwach – do 1 października 2020r.